ماشين هاي كاشت
الف)بذر افشان ها
بذر در مخزني ريخته ميشود كه از ته آن به روي صفه اي دوار مي ريزد اين صفحه با حركت دوراني خود كه ازمحور تواندهي يا چرخ هاي حامل ماشين تامين ميشود با سرعت ميگردد و بذر را تاشعاع 8متر و بيشتر پرتاب مي نمايد اين ماشين ها در انواع يك پره اي و دوپره اي وجود دارد نوع سوم داراي شعاع پرتاب دوبرار ومخزني با گنجايش بيشتر مي باشد .در ابتدا اين ادوات براي بذر اختراع شدند ولي باپديدار شدن خطي كارها از آنها فقط براي بخش كود شيميايي استفاده شده و ميشود خطي كارها از طرفي براي كشت آبي گندم و جو مناسب نيستند چون فاقد جوي كنها هستند همانطور كه قبلا گفته شد فقط يك نوع خطي كار ساخت همدان است كه داراي نوعي جوي كن ها مي باشد اگر از اين خطي كار استفاده شود كشاورز مجبور است بذر را بااين بذر كار روي زمين ريخته و آنگاه با جوي كن هاجويها را در آورد مجموعه اين دو عمل سريع تر از كاشت با خطي كار خواهد بود ولي تلفات بذر زياد ميشود گزارش شده است كه بعضي از كشاورزان ايراني مجبورند حتي تا دوبرابر مقدار معمول بذر بكارندهمپوشاني نيز يكي ديگر از معايب بذر افشاني مي باشد فاصله ي رديف ها ي پاشش بايد طوري باشد كه هر سفر تقريبا يك تا سوم شعاع پاشش سفر قبل را بپوشاند به عبارت ديگر شعاع كل پاشش بذر افشان را بايد دوسوم شعاع فيزكي پرتاب در نظر گرفت براي واكاري علف مرلتع و چمن كاري بهرحال اين ماشين يك وسيله سريع و مناسبي است اگر بتوان دريچه تنظيم آنرا به اندازه كافي كوچك نمودب)خطي كارها
معمولترين ماشين هاي كاشت بذر در دنيا براي كشت ديم مي باشند هر ماشين از قطعات زير تركيب ميابد
1-مخزن بذر و معمولا مخزن كود

2- موزع
3- لوله سقوط
4-شيار باز كن
5-پوشاننده بذر
6- وسايل تنظيم ميزان پاشش بذر
7- خط كش ها
8چرخ هاي حامل


ج)رديف كارها
رديف كاري نيز در ظاهر شيه خطي كاريت يعني بذرها روي رديف هاي موازي با يكديگر كاشته مي شوند ولي دو تفاوت عمده مشاهده مي گردد
1- فاصله رديفها 40 سانيمتر وبشتر است تا امكان وجين بين رديف ها فراهم آيد
2- بذرها روي رديف معمولا با فاصله معيني كاشته ميشوند گو اينكه براي معدودي از محصولات ممكن است بدون فاصله ريخته شوند
3- محصولاتي بصورت رديفي كاشته ميشوند كه نياز به فضاي بيشتري براي رشد خود دارند گندم وجو ريشه هاي افشان و نسبتا كوچكي داشته و ساقه وبرگ انها نيز با ريك و كوچك هستند يك فاصله رديف 15سانتيمتري براي رشد اين نوع محصولات كفايت ميكند ولي چعندر قند يا ذرت را در نظر بگيريد ريشه چغندر نسبتا حجيم و طويل است و مضافا برگهاي پهن و زيادي دارند كه بايد فاصله بين چغندر ها را زياد گرفت تا در معرض رقابت ومضيقه غذايي قرار نگيرند
4- در زراعت گندم وجو پس از رشد محصول علفهاي هرز نمتوانند سبز شوند چون پرپشتي محصول فاصله كم رديفها و رقابت فرصت كافي به آنها نمي دهد برخلاف فاصله نسيي زياد محصولات رديفي فرصت كافي براي رشد علف هاي هرز فراهم مي آورد بدين سبب براي حفاظت محصول بايد علف ها را از بين برد علفها با ماشين هاي وجين دفع ميشوند چون مواد شيميايي علف كش مناسب هنوز يافت نشده و اصولا كاربرد مواد شيميايي از ديدگاه محيط زيست صحيح نيست اتفاقا محصولات رديفي در معرض آفات وامراض بيشتري نيز قرار ميگيرند نياز آنها به كود سرك(كودي كه پس از رشد محصول روي سطح مزرعه پاشيده ميشود)نيز بيشتر است براي وجين سم پاشي و كود پاشي بايد تراكتور و ماشين بتوانند در بين رديف هاي گياه حركت كرده و كار كنند بدين سبب بايد فاصله رديف ها از 40 سانتي متر بيشتر باشد رديف كارها را باتعويض صفحه موزع آن مي توان براي محصولات گوناگوني به كار برد فاصله رديف هاي اين محصولات ممكن است متفاوت باشد بدين لحاظ هر موزع در اين ماشينها داراي يك مخزن جداگانه مي باشد
مجموعه مخزن موزع شيار بازكن وپوشاننده و فشار دهنده را به يك واحد رديف مي نامند
واحدهاي رديف كار روي يك تيرك افزار سوار شده اند و ميتوان آنها را جابجا نمود طوري كه فاصله رديفهاي ي كشت تامين شود به همين سبب بر خلاف خطي كارها هر موزع بايد از چرخ واحد مربوط به خود حركت بگيرد به عبارت ديگر هر واحد رديف كار خود يك ماشين كارنده كامل است براي كشت يك رديف ميتوان تمامي واحدها را جز يكي پياده كرد براي كاشت چهار رديفه ميتوان چهار واحد را با فواصل مورد نظر روي تيرك افزلر بست


غده كار
در زراعت فقط سيب زميني بصورت غده كشت ميشود براي كاشت سير نيز كوشش هايي به عمل آمده است در باغباني پيازهاي گل را ممكن است غده كاري نمود ولي معمول نيست چون سطح كشت گل كوچك بوده و معمولا نياز به خزانه كاري دارد بنابراين غده كار را امروزه مترادف با سيب زميني كار مي دانند درقيم هر يك دانه سيب زميني بعنوان يك غده كاشته ميشد بعدا معلوم شد كه نيازي به اين كار نيست و كاشت قطع اي از سيب زميني حاوي يك چشم كافي است امروزه حتي قطعات را كوچك تر نموده يك چشم همراه با بخش كوچكي از سيب زميني را ميكارند و به سيال كاري معروف شده است سيب زميني ر را با بذر نيز ميتوان تكثير نمود ولي كمتر معمول است
دو نوع سيب زميني كار وجود دارد
نوع قديمي كه نيمه خودكار ناميده ميشود و يك كارگر در عقب ماشين سوار ميشود تا اگر هريك از موزعها خالي از غده بود آنرا پر كند
دومي تمام خودكار است يعني پر كردن موزع بطور خودكار صورت گرفته نيازي به كارگر اضافي نمي باشد امروزه بيشتر از اين نوع هستند .
سيب زميني را ممكن است قسمتي از ساقه ي زير خاك گياه دانست پس از كاشت غده جوانه اي از يك چشم سيب زميني در آمده رشد ميكند در طي رشد غده هاي بيشتري در طول قسمتي از گياه توليد ميشوند كه غده يا چشم اوليه قرار دارد اين كار به هر حال در صورتي انجام ميگيرد كه اين قسمت از گياه با خاك پوشيده شود بنابراين اين غده ابتدا در عمق كم و جوي هاي كم عمق كاشته ميشود ولي در طول رويش گياه مقداري از خاك پشته ها را به پاي گياه مي ريزند