آوردگاه سازندگی ، توسعه عمرانی و بهسازی از مهمترین گلوگاه های تعالی جامعه و یکی از شاخص ترین معیارهای بالندگی یک کشور می باشد. هرچند دیرگاهیست در کشور عزیزمان ایران در این عرصه فعالیت های عدیده ای که سمبل پویایی و نشان از تلاش جامعه ء مهندسین کشور دارد ،
صورت گرفته است اما همواره و در هرزمانی مسیر آبادانی و سازندگی درهر مللی ره پویان این عرصه را به تلاشی بیشتر می خواند. از این رو مجموعه ء جوان ساویس آژند مفتخر است که با عنایت به رحمت ایزد یکتا خدمات خویش را در این راستا به تمامی ادارات و ارگانها وهموطنان عزیز ارائه نماید . این شرکت با تکیه بر پشتکار وکادر مجرب فنی ، لوازم و دستگاه‌های پیشر فته ،عملیات طرح و اجرا در زمينه هاي ذیل را در زمینه ژیوتکنیک تقدیم می‌نماید: -1 طــــرح و اجرای عملیات نیلینگ در ترانشــه ها و بــــدنه‌های عمودی خاک بـــــرداری هـــا و گودبرداریها (Soil Nailing) -2 طرح و اجرای دیوارهای حائل برلنی بطور تکی و مرکب با سازه نگهبان فلزی. -3 طرح و اجرای شمع بتنی در تثبیت دیوارهای گوناگون . -4 طرح و اجرای حفاریهای متفاوت و تزریقهای شیمیائی در تثبیت خاکهای گوناگون . -5 طرح و اجرای ســـازه پوســتی : انواع گوناگون( پوسته بتونی مشبک و یا کامل با شبکه فلزی و بتونی ) اجرای انواع شات کریتهای خشک و تر در این نوع طرح و اجرا . -6 انواع نیلینگ پس کشیده شده و پیش کشیده شده در Soil Nailing.

منبع : گودبرداری