افزودن مکمل در پرورش قارچ دکمه ای به معنی افزودن موادی با پروتئین بالا به کمپوست می باشد و هدف از این کار افزایش میزان باردهی محصول است.
ادامه مقاله را در لینک زیر بخوانید:
http://goo.gl/6N6tww