در پرورش قارچ دکمه ای، مرحله شوک دهی با ورود هوای آزاد به داخل سالن غلظت گازکربنیک به حدود ۱۰۰۰ تا۱۵۰۰ ppmو دمای کمپوست از ۲۵ تا ۲۳ کاهش داده می شود. هدف از پایین آوردن دما و هوادهی متوقف کردن رشد میسلیوم ها و ایجاد تمایل در میسلیوم برای ورود به فاز زایشیاست.
ادامه مقاله را در لینک زیر بخوانید:
http://goo.gl/9wtiGe