درقسمتهای اموزشی کشاورزی اموزشهای کاربردی نحوه قلمه زدن یا نحوه کاشت درختان هم مطرح بشه خوبه