شدت روشنائی و کنتراست تصویر
میزان نور تولیدی توسط ویدئو پروژکتورها با واحدی به نام Lumens شناخته می شود. هرچه شدت نور تولیدی بیشتر باشد تصویر پرنورتر دیده می شود و همچنین می توان تصاویری بزرگ تر...