1- بازارهای محلی
اگر شما به تعدادی تخم نطفه دار برای دستگاه جوجه کشی نیازمند هستید بهتره یه سری به بازار روزهای محلی که در اکثر شهرستان ها برپا میشه بزنید. این بازار ها معمولا یک روز درهفته با...