اگزادیازون آریا


Oxadiazon Aria


اگزادیازون 12% مایع امولسیون شونده


Oxadiazon 12% EC