در این قسمت لطفا هرچی اطلاعات درمورد عناصر زیر دارید بنویسید:
1-ازت
2-کلسیم
3-پتاسیم
4-منیزیم
5-فسفر
6-گوگرد
7-اهن
8-منگنز
9-مس