حصار الکتریکی ایی که در تصویر زیر می بینید با استفاده از انرژی خورشیدی کار می کند.


این حصار می تواند برای جلوگیری از ورود بسیاری از حیوانات موذی که درصدد از بین بردن محصولات مزرعه می باشند مفید واقع شود.
گرچه قدرت الکتریکی آن به اندازه ی یک حصار معمولی نیست اما برای مناطقی که از نعمت برق محرومند می تواند بسیار مفید و موثر واقع شود.


منبع:cgphoto