دوستان و سروران گرامی کانل رسمی انجمن فارمرز فروم هم راه اندازی گردید حضور شما عزیزان و سروران باعث افتخار ماست
https://telegram.me/farmersforum