مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي از ابلاغ الگوي كشت و راه اندازي سامانه هوشمند توزيع نهاده هاي كشاورزي براساس الگوي كشت خبر داد. به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ؛ طمراسي در جلسه خبري امروز با اشاره به اينكه الگوي كشت محصولات كشاورزي اول بهمن به اين شركت ابلاغ شد گفت: براساس الگوي كشت ميزان نياز تمام مناطق كشور به سم ، كود ، بذر و نوع ماشين آلات در سامانه هوشمند توزيع نهاده ها برآورد و تأمين خواهد شد. وي افزود: هم اكنون ميزان نياز هر كشاورز كه در هر منطقه آب و هوايي كشور قرار دارد در سامانه هوشمند توزيع نهاده ها رصد و تأمين مي شود. مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت: با بهره گيري از سامانه هوشمند توزيع دقيقاً مي دانيم كه نهاده ها به چه مقدار و به چه كسي و مناسب با چه مساحت و محصولي اختصاص مي يابد. طمراسي افزود: با بهره گيري از الگوي كشت و سامانه توزيع هوشمند نهاده ها ، خدمات حمايتي متناسب با نياز فني و توليد و رسيدن به كشاورزي پايدار با هدف دستيابي به توليد محصولي سالم ، بدون باقي مانده سموم ارائه مي شود. وي تاكيد كرد: توزيع هوشمند نهاده ها علاوه بر صرفه جويي در مصرف كود ، بذر و سموم شيميايي و كاهش هزينه ها ، افزايش توليد را نيز در پي خواهد داشت. مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت: نهاده هاي كشاورزي براساس الگوي كشت متناسب با شرايط آب و هوايي و توان توليد هر منطقه توزيع مي شود. طمراسي افزود: توزيع هوشمند نهاده ها براساس الگوي كشت كاهش مصرف سموم شيميايي را در پي خواهد داشت. وي درباره ميزان توزيع سم ، كود و بذر در سال زراعي 92 - 91 گفت: براساس برنامه مصوب 2 ميليون و 900 هزار تن انواع كودشيميايي ، 100 هزار تن انواع مختلف بذر و 2 هزار تن انواع سموم توزيع خواهد شد. مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي از استقرار نظام استاندارد براي توليد كود شيميايي سموم و بذر در كشور خبر داد و افزود: نمونه هاي توليد شده نهاده هاي توليد كشاورزي در آزمايشگاه كنترل كيفي اين شركت بررسي و پس از تأييد توليد و توزيع مي شود. طمراسي توليد انبوه چهار نوع حشره مفيد براي مبارزه با كرم سيب ، كرم ساقه خوار برنج ، آفت غوزه پنبه و سرشاخه خوار انگور در بخش خصوصي خبر داد و گفت: براي توسعه مبارزه بيولوژيك يا غير شيميايي با همكاري بخش خصوصي موفق به توليد انبوه اين حشرات مفيد براي كنترل چهار آفت مهم كشاورزي شديم. وي افزود: قيمت هر كيت حاوي حشرات مفيد توليد داخل در مقايسه با نمونه مشابه خارجي حدود 40 درصد كمتر است. مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي بازيافت خاك هاي فسفاته كشاورزي را از ديگر اقدامات دانست و گفت: با تزريق اسيد فسفات موجود در اراضي فسفاته استخراج و علاوه بر بازگشت به چرخه توليد خاك نيز احيا مي شود.