💠مدیریت تلفیقی آفات(lpm)


✅ اولین قدم برای انتخاب روش مدیریتی مناسب، شناسایی دقیق آفات و دشمنان طبیعی آنها است.


✅ توجه ویژه به تولید بذر و نهال گواهی شده مساله ی مهم دیگری است، که باید در برنامه ریزی های آینده مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از آفات و علف های هرز توسط بذر و نهال آلوده وارد منطقه می شوند و پس از استقرار تهدیدی جدی علیه باغ ها و مزارع منطقه به حساب می آیند.


✅ به کار گیری ارقام مقاوم ابزار مهم دیگری برای کنترل تلفیفی آفات در کشاورزی پایدار است.


✅ رعایت تناوب زراعی موجب بهبود خواص فیزیکی و بیولوژ‍یکی خاک ، افزایش حاصلخیزی خاک و همچنین کنترل بسیاری از آفات و بیماری ها می گردد.


✅ حفظ و حمایت از دشمنان طبیعی آفات و در صورت امکان تکثیرانبوه و رها سازی آنها از مهمترین روش هایی است که می تواند مانع رسیدن جمعیت آفت به سطح زیان اقتصادی و در نتیجه کاهش و یا حذف سمپاشی علیه آفات شود.


✅ استفاده ی صحیح و به موقع از آفت کش ها به عنوان آخرین راه حل در مدیریت کنترل آفات محسوب می شود. مساله ای که هرگز کشاورزان وتولید کنندگان محصولات کشاورزی به آن توجه نمی کنند. سهولت کاربرد، دردسترس بودن،‌ارزان بودن و تاثیر سریع آفت کش ها موجب استفاده گسترده از آنها شده است.