معمولاً به بذر اولیه تولید قارچ، اسپان نیز گفته می شود. امروزه برای پرورش قارچ دکمه ای از تلقیح دانه های استریل شده غلات با میسیلیوم خالص تحت عنوان اسپان استفاده می کنند.
ادامه مقاله را در سایت دیتا قارچ و در لینک زیر بخوانید:
http://goo.gl/JxyH7g