فرزاد یوسف شاهی
بنیانگذاراولین نشریه تخصصی در زمینه آب و آبیاری در ایران
بنیانگذاراولین کتاب تخصصی مرجع در زمینه سیستم های آبیاری درایران .
بنیانگذاراولین نمایشگاه تخصصی بین المللی در زمینه آبیاری و مکانیزاسیون کشاورزی در ایران
@farzadyousefshahi
××××××××××××××××××××
ab.abyari.magazine@gmail.com
join telegram: @First_water_magzine

Contact phone: 021-66532947 - Fax:021-66532986