اگزادیازون آریا


Oxadiazon Aria


اگزادیازون 12% مایع امولسیون شونده


Oxadiazon 12% EC


علفکش تماسی و انتخابی


Contact & Selective Herbicide
علف کشی از گروه دی آزول­ها (اگزادیازول) است.
بازدارنده عمل فتوسنتز است.
اگزادیازون توسط ریشه وبرگ­های گیاه قابل جذب بوده وبا حرکت در آوندها به بخش های دیگر گیاه قابل جذب بوده وبه بخش­های دیگر گیاه انتقال می یابد. به هر حال انتقال در گیاه بسیار محدود است.
اگزادیازون روی گیاهچه های خارج شده از خاک موثر است.
جهت اختلاط سم با خاک،بهتر است از آب باران یا آب آبیاری استفاده شود.مخلوط کردن مکانیکی موجب کاهش تاثیر سم میشود.
اگزادیازون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود. طراحی سایت اگزادیازون به غیر از کشت های ذکر شده و علفهای هرز نامبرده توصیه نمی شود.


تذکر مهم: بقایای اگزادیازون می تواند از یک فصل تا فصل بعدی در خاک باقی بماند لذا باید در انتخاب گیاه زراعی بعدی دقت کرد.