سلام

من خريدار ميوه و صيفيجات در تناژ بالا هستم. هر چي باشه.
از توليدكننده ها هركسي بفروشه در خدمتم.