هدف : تقویت اندام های باردهیگل برایافزایش میزان گرده افشانی و تبدیل حداکثر گل به میوه.
ازت N بصورت اوره 46% نیم کیلوگرم
روی Zn بصورت سولفات روی 34% نیم کیلوگرم
بر B بصورت اسید بوریک 17% نیم کیلوگرم
در 100 لیتر آب بصورت محلول پاشی


مزایا و دلایل محلول پاشی :
محلولپاشیبعدازبرداشتبافرمولفوقالذکرمقاومتجوانه هایگلرانسبتبهسرمای زمستانهوبهارهافزایشمیدهد. عناصرغذائیکههمراهبامحلولپاشیبعدازبرداشتجذب سرشاخه هاوجوانه هایگلمیشوندغلظتاینعناصررا در درختبالامیبرند. هرچهمیزانعناصرغذائی جوانه هاوسرشاخه هابالاترباشدمقاومتآنهانسبتبهسرماافزایشمییابد. علاوهبرمزایایفوقمحلولپاشیبعدازبرداشتدرتغذیهاولفصلرشددرختموثراست. در اولفصلرشدبخشهواییدرختشاملبرگها و بعدا" جوانه های گل فعالیتخودرابا رشدسریعآغازمیکنند. ایندرحالیاستکهریشههایفعالهنوزبهاندازهکافیشروعبهرشدونمو وجذبعناصرغذاییازخاکنکرده اند. عناصرغذاییموردنیازدراینمرجلهکلیدیازذخیرهخوددرخت کهدرفصلرشدقبلجمعآوریکردهاستتامینمیشود. پسبنابراینبهترینزمانبرایبالابردنذخیرهغذاییدرختمرحلهبعدازبرداشتاستکهقسمت اعظمعناصرغذاییجذبشدهازریشهومحلولپاشیدرجوانه هاوشاخه هاذخیرهمیشود. جوانه های گلدرمرحلهتورمقبلازبازشدننیازمبرمیبهعنصربر دارند. مطالعاتنشانمیدهدکهدرمرحلهتورمجوانه هاعنصر بر ازسایراندامهایدرختبهسمتجوانه هامهاجرت میکنندوغلظت عنصربر دراینمرحلهدرجوانه هاچندینبرابرحدمعمولمیباشد. بنابراینتوصیهمیشود علاوهبرمحلولپاشیپسازبرداشتدرمرحلهتورمجوانه هااواخراسفندماه و یا اوایل بهارمحلولپاشیدرختانقبل از تورم جوانه ها باهمانفرمولتکرارشود.