زيتون تلخ
كرم كش - حمله‌هاي آسم - باز كننده انسداد و گرفتگي مجاري عروق- تسكين سردرد و اعصاب - مدر - قاعده‌آور - جذام و خنازير - شوره سر - رماتيسم - سياتيك - نقرس و...

1. اين زيتون نامهاي مختلفي دارد منجمله چهار پسته، شال زيتون، ديوزيت، سنجد تلخ، زيبيل، آقاجي و قي غلام.
2. در هند از برگهاي آن به عنوان يك كرم كش استفاده مي‌شود.
3. عصارة آن شدت حمله‌هاي آسم را كاهش مي‌دهد.
4. پوست ريشه درخت، ميوه و گلها و برگهاي آن محلل و باز كننده انسداد و گرفتگي مجاري عروق، و حامي بدن در مقابل عفونتها و مسموميت است.
5. از ضماد برگ و گلهاي آن براي تسكين سردرد و اعصاب استفاده مي‌شود.
6. عصارة برگ‌هاي آن كرم كش است.
7. عصارة برگ‌هاي آن سنگ‌ها را خرد مي‌كند.
8. عصارة برگ‌هاي آن مدر مي باشد.
9. عصارة آن قاعده‌آور است.
10. از برگ‌ها و پوست و ميوه هاي آن در استعمال خارجي و داخلي براي جذام و خنازير استفاده مي‌شود. چون در تركيبات اين گياه سم وجود دارد بهتر است زير نظر پزشك مصرف شود.

11. كساني كه شوره سر دارند روغن كرچك و روغن زيتون را مخلوط و سپس پوست سر را ماساژ دهند، نيم ساعت بعد از آن دوش بگيرند.
12. براي زخم‌هاي شديد و سخت برگ‌هاي اسفناج را در روغن زيتون بپزيد و به صورت پماد روي زخم بگذاريد هر دفعه تازه درست كنيد.
13. اگر گل سرخ تازه را با روغن زيتون مخلوط نموده بصورت خمير درآورده در محل درد ببنديم (رماتيسم، سياتيك و نقرس) درد را تسكين مي‌دهد.