مدير امور شعب بانك كشاورزي خوزستان با اشاره به تأكيد دكتر طالبي مبني بر اينكه بالاترين اعتبار توسعه بخش كشاورزي به استان خوزستان اختصاص داده شده است گفت: ازآنجايي‌كه اين استان از امكانات و موقعيت مناسبي برخوردار است پس بايد تلاش شود اين اعتبارات در جاي خود به توسعه بخش كشاورزي كمك كند. به گزارش ايانا مدير شعب بانك كشاورزي خوزستان گفت: " دكتر محمد طالبي" رئيس هيات مديره و مدير عامل بانك كشاورزي در سفر يك‌روزه خود به خوزستان در جريان روند پيشرفت طرح‌هاي توسعه كشاورزي استان قرار گرفت و از تعدادي از شعب بازديد كرد. "سيد حجت‌الله اژدر" اظهار داشت: دكتر طالبي در سفر به استان از شعب مركزي و شعب شهري و روستايي از جمله اهواز، دارخوين، خرمشهر، آبادان و شادگان بازديد و روند پيشرفت طرح‌هاي توسعه كشاورزي و مسائل و مشكلات موجود را بررسي كرد و راهنمايي‌هاي لازم را به‌عمل آورد. اژدر تصريح كرد: راهنمايي‌هاي لازم به مديران شعب بانك كشاورزي درباره ماموريت امروز بانك كه پرداخت تسهيلات توسعه كشاورزي در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني ارائه شد تا تغييرات اساسي در بخش كشاورزي استان ايجاد شود. مدير امور شعب بانك كشاورزي خوزستان با اشاره به تأكيد دكتر طالبي مبني بر اينكه بالاترين اعتبار توسعه بخش كشاورزي به استان خوزستان اختصاص داده شده است گفت: ازآنجايي‌كه اين استان از امكانات و موقعيت مناسبي برخوردار است پس بايد تلاش شود اين اعتبارات در جاي خود به توسعه بخش كشاورزي كمك كند