قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين ايران و روسيه از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين ايران و روسيه كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس، موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين ايران و روسيه با تمايل به توسعه هر چه بيشتر همكاري هاي دوجانبه در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات ، بهبود حفاظت از قلمرو كشورهاي خود در برابر انتقال اندامگان (ارگانيسم)هاي قرنطينه گياهي ، محدود كردن ضايعات بالقوه ناشي از آنها و تسهيل تجارت و تبادل بذر ، مواد نباتي و ساير كالاهاي مشمول مقررات قرنطينه و حفظ نباتات دو كشور تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بر اساس اين موافقتنامه، مراجع ذي صلاح طرفهاي متعاهد كه مسئول اجراي اين موافقتنامه خواهند بود، از طرف ايران؛ وزارت جهاد كشاورزي و از طرف روسيه؛ وزارت كشاورزي روسيه است.طرف هاي متعاهد متعهد مي شوند، هنگام ورود، صدور و عبور (ترانزيت) بذور، مواد نباتي و ساير كالاهايي كه آفات، بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز مي توانند روي آنها رشد كرده و منتشر شوند، (كه از اين پس كالاهاي تحت قرنطينه ناميده مي شوند) مقررات قانوني جاري در كشورهاي طرفهاي متعاهد در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات را رعايت كنند. بر اين اساس، صادرات، واردات و عبور (ترانزيت) كالاهاي تحت قرنطينه از قلمرو كشور يك طرف متعاهد به قلمرو كشور متعاهد ديگر از طريق نقاط مرزي تعيين شده، توسط مرجع ذي صلاح كشور وارد كننده، انجام مي شود. همچنين وسايل حمل و نقل كالاهاي تحت قرنطينه بايد در صورت لزوم قبل از بارگيري به دقت تميز و ضد عفوني شوند. بر اساس اين موافقتنامه، همه كالاهاي تحت قرنطينه اي كه از قلمرو كشور يك طرف متعاهد به (يا از طريق) قلمرو كشور طرف ديگر متعاهد صادر مي شود، بايد گواهي بهداشت نباتي صادره توسط مرجع قرنطينه گياهي و حفظ نباتات كشور صادر كننده را مبني بر گواهي عدم آلودگي كالا به هر گونه اندامگان (ارگانيسم) هاي قرنطينه اي، به همراه داشته باشد. گواهي بهداشت نباتي بايد به زبان رسمي كشور صادر كننده و به زبان انگليسي تهيه شود. همچنين مراجع ذي صلاح طرفهاي متعاهد هنگام ورود و يا عبور (ترانزيت) كالاهاي تحت قرنطينه اي خاص، حق مطرح كردن شرايط و ضوابط تكميلي جديد در مورد مسائل بهداشت نباتي را براي خود حفظ مي كنند. بر اساس اين مصوبه، مراجع ذي صلاح طرفهاي متعاهد در صورت لزوم كمكهاي علمي و فني و ساير انواع كمكها در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات را براي يكديگر فراهم خواهند كرد. همچنين اين موافقتنامه، تاثيري بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد كه ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي و موافقتنامه هاي با طرف ثالث در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات است، نخواهد داشت. اين موافقتنامه براي يك دوره پنج ساله منعقد شده است و پس از گذشت يك ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي طرفهاي متعاهد پيرامون انجام تشريفات داخلي كشور آنها كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه لازم است، لازم الاجرا خواهدشد و چنانچه هيچ يك از طرفهاي متعاهد تصميم خويش را مبني بر خاتمه موافقتنامه حداقل شش ماه قبل از تاريخ انقضاء آن به طور كتبي اعلام نكند، اين موافقتنامه خود به خود براي يك دوره پنج ساله ديگر تمديد مي شود.