۱0 بهمن ۱۳۹۲سیدعلی مختاری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی و مقایسه کاهش میزان تلفات کلنی های زنبور عسل در مقابله با سرمای زمستان، بررسی اثر دو ترکیب شیمیایی بر افزایش تحمل درخت زردآلو به سرمای بهاره و تولید میان پایه های سیب پاکوتاه سازگار با شرایط اقلیمی استان از جمله مهمترین این طرحها هستند.
وی اضافه کرد: اصلاح ارقام جو بهاره با توجه به شرایط اقلیمی استان، شناسایی ارقام متحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های جو و شناسایی روش های کنترل موش های غالب باغ ها و مزارع در راستای کاهش صدمات جوندگان، دیگر طرح های تحقیقاتی را شامل می شود.

وی ادامه داد: برای اجرا و عملیاتی کردن این طرحها اعتباری در حدود یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال هزینه شده است.