در طول دوره پرورش قارچ دکمه ای مخصوصاً مراحل زایشی باید به شرایط محیطی توجه بیشتری شود زیرا فاکتورهای محیطی که شامل دما، غلظت دی اکسید کربن و رطوبت نسبی می باشد همراه با میزان مشخص و مناسب جریان هوا دارای تأثیر بسیار زیادی بر روی تشکیل میوه می باشند. در طول دوره پرورش قارچ دکمه ای مخصوصاً مراحل زایشی باید به شرایط محیطی توجه بیشتری شود زیرا فاکتورهای محیطی که شامل دما، غلظت دی اکسید کربن و رطوبت نسبی می باشد همراه با میزان مشخص و مناسب جریان هوا دارای تأثیر بسیار زیادی بر روی تشکیل میوه می باشند.
ادامه مقاله را در لینک زیر بخوانید:
http://goo.gl/Ll2yYb