1- ماشين هاي خاك ورزي اوليه
۲- ماشين هاي خاك ورزي ثانويه
۳ - http://www.farmersforum.ir/thread29.html#post40

۴ - ماشين هاي داشت
۵- ماشين هاي برداشت۳-ماشين هاي كاشت ۱-۳بذرافشان
۲-۳ي كار
۳-۳ رديف كار
۴-۳غده كار
۵-۳نشاكار
۴-ماشين هاي داشت
1-4وجين كن ها
2-4تنك كن ها
3-4 سم پاش ها
4-4كود پاش
5-4ماشين هاي آبياري

ماشين هاي برداشت
1-5درو گرها
2-5بسته بندها
3-5قيمه كن ها
4-5كمباين غلات
5 -5برداشت سيب زميني
6 -5برداشت پنبه
7-5برداشت نيشكر
8-5برداشتچغندر قند
9 -5جاروها(ريك ها)
۲ -ماشين هاي خاك ورزي ثانويه
۱-۲هرس ها
۳-۲ماله ها
۴-۲ كولتيواتور
۵-۲غلتك
۶-۲جوي كن
۷-۲نهركن
۸ -۲ چاله كنها
ماشین های خاک ورزی اولیه
۱ -۱گاوآهن برگرداندار
۲ -۱گاو آهن بشقابي
۳-۱ گاو آهن قلمي(چيزل)
۴-۱ گاو آهنزير
۵ -۱تيلر(خاك شكن)