1. توصیه می‌شود نهال انگور در زمینهای سنگین بخصوص با آب آبیاری دارای ec بیش از 2 دسی‌زیمنس بر متر و دارای بیش از 1 میلیگرم در لیتر عنصر بر باشد، تولید نشود.

2. طول قلمه انگور جهت کاشت در نهالستان نباید کمتر از 20 سانتیمتر باشد (حداقل 3 جوانه که یکی از آنها از خاک بیرون باشد و جوانه‌های مدفون در خاک بهتر است حذف شوند).

3. کاشت قلمه انگور در نهالستان به صورت دو ردیفه و در بالای داغاب فارو انجام می‌شود. در این روش فاصله نهالها بر روی هر ردیف 15-10 سانتیمتر و فاصله بین هردو ردیف 40 سانتیمتر و فاصله بین پشته‌ها 80 سانتیمتر است (تعداد نهال در هر هکتار نهالستان انگور نباید از120 هزار اصله تجاوز کند).

4. نباید نهالستان انگور در زمینهایی احداث شود که سال قبل در آنجا محصولات جالیزی کاشته شده باشد.

5. تولید کننده نهال انگور باید قلمه مورد نیاز خود را از باغات سالم و اصیل (از نظر رقم ) تهیه کند.

6. تولید نهال در مناطقی که آلوده به سرطان طوقه و زنجره مو هستند غیر مجاز است، مگر اینکه از پایه‌های مقاوم استفاده و روی آنها ارقام بارور پیوند شوند (روش پیوند انگور در دستورالعمل اجرایی ارائه می‌شود).