1. کاشت قلمه در نهالستان انار باید ترجیحاً به صورت دو ردیفه باشد که فاصله نهالها از هم بر روی هر رديف 15 – 10 سانتيمتر و فاصله بين هر دو رديف با دو رديف بعد 100- 80 سانتيمتر و فاصله بين رديفها 40 سانتيمتر باشد. در نهالستانهای یک ردیفه فاصله بین ردیفها 50-40 سانتیمتر و فاصله نهالها بر روی هر ردیف کاشت قلمه 15 – 10 سانتیمتر باشد.

2. بايد فاصله بين نهالستان با باغات انار اطراف حداقل 100 متر باشد و لی انتخاب قطعی فاصله (فاصله بيش از 100 متر) بسته به شرايط محيطی و شدت آلودگی منطقه بر عهده کمیته فنی نهال استان است.

3. فاصله بین کرتها یا پلاتهای ارقام مختلف نهال انار باید از هر طرف حداقل 2 متر باشد تا اختلاط رقم پیش نیاید ولی فاصله بین پلاتهای محصولات مختلف با پلاتهای نهال انار باید حدود 10 متر باشد.

4. توصیه می‌شود نهالستان انار در زمینهای سبک با خاک شیرین و عمیق احداث شود و آبیاری نهالستان انار به صورت تخت فشار باشد.

5. طول قلمه 35-25 سانتيمتر، قطر آن 5/2-5/0 سانتيمتر و ترجيحاً از شاخه‌های 3-2 ساله تهيه شده باشد و حداقل یک جوانه آن از خاک بیرون باشد.

6. از کاشت محصولات سبزی و صیفی در نهالستان انار جداً اجتناب شود.

7. تولید کننده نهال انار باید از تولید نهال ارقام بی‌کیفیت و غیر صادراتی اجتناب کند. مهمترین ارقام تجاری انار ایران عبارتند از: ملس ساوه، رباب نیریز، شیشه‌کپ فردوس، نادری بادرود، ملس یزدی، قجاق قم، اردستان مه‌ولات، خزر بردسکن، بجستانی گناباد و ارقام تجاری دیگر که باید مورد تأیید واقع شوند.