نهالستان گردو بايد در مناطق سرد تا معتدله سرد که يخبندان زودرس پاييزه نداشته باشند, احداث شود

1- ecآب آبياری نهالستان گردو نبايد از 4 ميلی‌موس تجاوز کند.

2- خاک نهالستان گردو بايد عميق (حداقل يک متر) و سبک (لومی – شنی) باشد. خاکهای نسبتا˝سنگين مناسب را بايد به صورت دستی اصلاح کرد.

3- نهالستان گردو نبايد در محلی که قبالا˝ باغ گردو بوده احداث شود.

4- در نهالستان گردو بايد فاصله بين بذرها در زمان کاشت حدود 6 - 5 سانتيمتر باشد. همچنين بايد فاصله بين رديفها 90 – 80 سانتيمتر و فاصله بين نهالها 12-10 سانتيمتر باشد. در حالت کاشت دو رديفه, فاصله بين هر دو رديف با دو رديف بعد بايد 120 سانتيمتر و فاصله بين رديفها 50 - 40 سانتيمتر باشد.

5- بايد حدود 10 درصد نهالها را رقم گرده‌افشان تشکيل دهد که در زمان فروش نهال به باغدار فروخته شود.

6- مواد اوليه ( بذر و پيوندک) بايد از منابع شناخته شده و مورد تأِِييد تهيه شود.

7- تأييديه سلامت آب و خاک نهالستان, قبل از احداث نهالستان ضروری است.

8- تأسسيات مورد نياز نهالستان گردو با توجه به روش پيوند زنی به شرح زير است:

الف- برای انجام پيوند گردو به روش وصله‌ای که در ارديبهشت ماه زده مي‌شود نياز به سردخانه است تا بتوان جوانه‌ها را برای مدتی در آنجا نگهداری نمود.

ب- در مورد پيوند هات‌کيبل, بايد ميست و گخانه مناسب تهيه شود

ج- در مورد پيوند روميزی (پيوند v و پيوند ω) داشتن گلخانه گرم و مرطوب و دستگاه آماده سازی پايه و پيوندک ضروری است.