1. نهالستانهای توليد کننده نهال فندق بايد در شرايط محيطي با حداقل 70 % رطوبت محيط احداث شوند.

2. در نهالستان فندق بايد پايه مادری مولد پاجوشهای ريشه‌دار با فاصله 50 تا 60 سانتيمتر روی رديف کاشته شوند و فاصله هر دو رديف بايد حداقل 100 سانتيمتر باشد. در شرايط مناسب, پايه‌های مادری برای مدت 12 - 10 سال قابل بهره‌برداری هستند.

3. توليدکننده نهال فندق بايد نهال رقم يا ارقام گرده‌افشان مناسب برای رقم بارور يا مولد ميوه نيز توليد کند. به طوری که 10% پايه‌های عرضه شده در زمان فروش را رقم گرده‌افشان تشکيل دهد.

4. فاصله بين نهالستانها بايد حداقل 500 متر و فاصله بين نهالستان با باغات اطراف حداقل 1000 باشد.

5. مواد اوليه تکثير بايد دارای گواهی سلامت و اصالت از مراجع ذيربط باشد.

6. خاکهای لومی يا رسی-شنی با حداکثر 10% آهک از اولويت خاکهای مناسب نهالکاری فندق هستند.

7. pH عصاره اشباع خاک نبايد از 6 ميلي‌موس کمتر و از 5/7 ميلي‌موس بيشتر باشد.

8. استاندارد سلامت آب و خاک (قبل از کاشت پايه مادری) از مراجع ذيصلاح دريافت کرده باشد.