1. نهالستان بايد در محلی احداث شود که دارای اقليمی مناسب برای توليد و تکثير گياه مورد نظر از لحاظ شرايط آب و هوايي و خاک باشد.

2. فاصله نهالها در هر رديف 10 تا 15 سانتيمتر باشد و فاصله بين رديفهای کاشت در حالت يک رديفه 90 سانتيمتر و در حالت دو رديفه, فاصله بين هر دو رديف با دو رديف بعد بايد 120 سانتيمتر و فاصله بين رديفها 50 - 40 سانتيمتر باشد (به طوريکه در هر هکتار بيش از 85000 نهال گنجانده نشود).

3. در نهالستان بادام بايد ارقام بارور و گرده‌افشان مناسب و مورد تأييد که دارای اتيکت مشخص هستند, توليد شود. به طوري‌ که خريدار نهال به ازای خريد هر رقم بارور بادام, يک يا دو رقم گرده‌افشان آن نيز دريافت کند به نحوی که يک سوم نهالهای فروخته شده به خريدار از رقم يا ارقام گرده افشان باشد. اگر ارقام گرده‌افشان و بارور ارقام بارور و گرده افشان هم نباشند, 10% گرده‌افشان برای رقم بارور کافی است.

4. بايد فاصله بين نهالستاهای بادام حداقل 500 متر و فاصله بين نهالستان با باغات اطراف حداقل 1000 متر باشد.

5. مواد اوليه (قلمه, پيوندک و ... ) تکثير بايد گواهی سلامت و اصالت از مراجع ذيصلاح دريافت کرده باشند.

6. در مورد آب, خاک و نيز عاری بودن نهالستان از علفهای هرز ناقل و يا ميزبان آفات و يا بيماريهای مضر, ازمراجع ذيصلاح گواهی سلامت دريافت کرده باشد.

7. کشاورزانی که توليد کننده پايهGF هستند بايد دارای گلخانه مجهز به سيستم مه‌پاش (ميست) و شاسی پاگرم باشند که وسعت آنها بسته به ميزان توليد متفاوت است.

8. انبار خنک, سايه‌بان, شاسی‌سرد و شاسی‌گرم با توجه به حجم توليد و مدت نگهداری نهال قبل از عرضه به بازار ضروری است که وسعت آن توسط کارشناس ناظر تعيين و تأييد می‌شود.

9. نهالستان بايد زير نظر يک مدير فنی (کارشناس کشاورزی, ترجيحاً˝ کارشناس باغبانی) اداره شود و مسئوليت گزارش سلامت نهالستان پس از گواهی سلامت اوليه از طريق مراجع ذيربط, برعهده کارشناس است.

10. ابعاد خزانه با توجه به وسعت عرصه, بافت خاک, شيب زمين, ميزان آب و نوع آبياری مشخص مي‌شود. در صورت وسيع بودن زمين, آب کافی و خاک لومی ابعاد 60 * 60 متر با يک راه حمل و نقل, حداقل 6 متری توصيه مي‌شود. سطح جاده بايد طوری زيرسازی شود که از گرد و خاک زيادی جلوگيری شود.

11. اگر پايه غير جنسی ( از قبيل پايه GF ) از طريق کشت بافت توليد شود بايد دقيقا˝ دارای صفات مادری باشند و بدين منظور بايد از کشت مريستم يا جوانه جانبی و يا جوانه انتهايي تهيه شود و حداکثر بيش از 12 زيرکشت(subculture) از کشت اوليه آن تهيه نشود. ضمنا˝ بروز هرگونه کالوس‌زايي به دقت کنترل شود.