به
اسهال - مسكن سينه – سرفه- تقويت كنندة قلب - تقويت روح – سرمازدگي - چين و چروك پوست - آرامش چشمها - رفع وسواس و افسردگي - مقوي قلب و اعصاب - مانع سقط جنين - اسهال مزمن - خلط خوني - ورم كبد - زخم معده و روده - جرب - آرامبخش - كوچك كردن شكم - آفتاب زدگي و...

1. به درمان كنندة اسهال است بدين صورت كه : به را بپزيم سپس با پارچة تميز شيرة آن را بگيريم دو برابر وزن آن شكر اضافه كنيم و بگذاريم بپزد تا مايع غليظ شود و روزي 3 قاشق از آن بخوريد.
2. دانة ‌به يا به‎دانه مسكن سينه ، سرفه و به خروج خلط كمك مي‌كند‎، در دهان گذاشته و لعاب آن ميل شود.
3. به تقويت كنندة قلب است.
4. به دانه صدا را صاف مي‌كند. به روش شماره 2 استفاده شود.
5. از خوردن به نارس خودداري كنيد چون باعث انقباض عروق مي‌شود.
6. به باعث تقويت روح مي‌شود و ترسو را شجاع مي‌كند.
7. خيساندة دانة به جهت سرمازدگي مفيد است. لعاب آن را بماليد.
8. براي جلوگيري از چين و چروك پوست صورت مقداري حدود 200 گرم پوست به را در الكل 25 درجه خيسانده به مدت 15 روز سپس صاف نموده پوست صورت را با آن ماساژ مي‌دهيم.
9. براي آرامش چشمها و بسته نشدن در اثر كار زياد چند قطعه به كوچك را به مدت 15 دقيقه روي چشمها بگذاريد.
10. خوردن به باعث رفع وسواس و افسردگي مي‌شود.
11. مرباي به مقوي قلب و اعصاب است. صبح‌ها به عنوان صبحانه و عصر همراه بيسكويت ميل شود.
12. اگر خانمهاي باردار به بخورند مانع سقط جنين آنها مي‌شود بخاطر همين كساني كه دچار سقط مكرر هستند بهتر است كمپوت و يا شربت به مصرف كنند.
13. به ميل به خاك خوردن را از بين مي‌برد.
14. عرق بدن را خوشبو مي‌كند، مخصوصاً خانمهاي حامله اگر به بخورند عرق كودك آنها خيلي خوشبو است.
15. به براي مسلولين مفيد است. قبل از غذا خورده شود.
16. اگر چند قطره از آب به خام را در سوراخ مجاري ادرار وارد كنند براي رفع سوزش مجاري ادراري بسيار مفيد است.
17. طرز تهيه روغن به: آب به را با مقدار نصف آن روغن زيتون مخلوط و با حرارت ملايم مي‌جوشانيم تا روغن باقي بماند اين را روغن به مي‌گويند و داراي اثرهاي شفابخشي مي‌باشد چون:
الف) خوردن روغن به اسهال مزمن ، خلط خوني ، ورم كبد و زخم معده و روده را درمان مي‌كند.
ب) ماليدن روغن به در بدن جرب را درمان مي‌كند.
پ) روغن به معالج شورة سر است.
ت) شپش بدن را از بين مي‌برد.
ث) سوزش دهان را از بين مي‌برد.
ج) روغن به سوزش دستگاه تناسلي خانمها را از بين مي‌برد.
18. برگ درخت به بصورت دم كرده آرامبخش است.
19. آب ميوة به ملين بوده و در كوچك كردن شكم بسيار مؤثر است.
20. ميوة به بوي بددهان را از بين مي‌برد.
21. به از ويار خانمهاي حامله جلوگيري مي‌كند.
22. لعاب به دانه جهت آفتاب زدگي و سوختن با آتش و دفع ضرر تابش آفتاب مفيد است. به صورت ضماد به محل بماليد.
23. جهت رفع مستي مفيد است. چند برش از به ميل شود.
24. اگر به را در فر بپزيد و بخوريد اسهالهاي مزمن را برطرف مي‌كند.
25. اگر شاخه و ساقه‌هاي نازك به را بسوزانيم خاكستر آن براي سوزش و ريختن مژه آب ريزي چشم خارش و جوش و زخم شدن پلك مفيد است. به صورت سرمه بماليد.
26. جوشاندة برگ به براي انواع سرفه‌ها مفيد است بدين صورت 5 گرم برگ به را در يك ليوان آب به مدت 12 دقيقه جوشانده و 10 دقيقه دم كرده بعد صاف كرده ميل شود.
27. طبع به كمي گرم و تر است.
28. طبع به ترش سرد و خشك است.

29. طبع به دانه سرد و تر است.
30. طبع روغن به سرد و تر است.
31. كساني كه معده ضعيف دارند به را با احتياط مصرف كنند. اگر خام مي‌خورند خوب جويده و تفاله آن را بيرون بريزند.